Lidwoord voor amfibrachys

1

de amfibrachys m

aanwijzend voornaamwoord
deze amfibrachys, die amfibrachys

dichtbij deze amfibrachys

verder weg die amfibrachys

betrekkelijk voornaamwoord
de amfibrachys die
bezittelijk voornaamwoord
mijn, jouw, uw, zijn, haar, onze, jullie, hun amfibrachys
onbepaald voornaamwoord
elke amfibrachys
buigings-e
de grote amfibrachys, een grote amfibrachys